Polityka prywatności

    1      Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Fantasy Liga, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Afekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-521 Poznań, przy ul. Słowackiego 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 390702.

    2      Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

    3      Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Afekt zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez Afekt usług oraz w celu ich realizacji.

    4      Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Afekt za ich zgodą w celach marketingowych Zgoda może być przez Użytkownika w każdym czasie odwołana.

    5      Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Korzystanie z mechanizmów Serwisu Fantasy Liga wymaga od Użytkowników wypełnienia formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym wymagane są informacje dotyczące Użytkownika: imię i nazwisko, nr telefonu i adres e-mail/nazwa.

    6      Afekt zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

    7      W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację,.

    8      Afekt może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Afekt jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Afekt lub jeśli Afekt otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

    9      Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Afekt podmiotom trzecim, w zakresie i w celu niezbędnym dla realizacji tych usług świadczonych na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu Fantasy Liga.

    10    Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Afekt usługi, są przekazywane PayU:

                1      w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU płatności za świadczone usługi w ramach Serwisu Fantasy Liga,

                2      niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie Fantasy Liga sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

    11    Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Afekt przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

    12    W przypadku uzyskania przez Afekt wiadomości o korzystaniu przez Użytkowników z Serwisu Fantasy Liga niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Afekt może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

            13        Serwis Fantasy Liga stosuje pliki "cookies". Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Informacja o Cookies zamieszczona pod następującym adresem: http://onas.wp.pl/poufnosc.html?ticaid=1160bd&_ticrsn=3