Fantasy Liga - regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Fantasy Liga”, (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem konkursu pod nazwą Fantasy Liga (Konkurs) jest Afekt Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 57, posiadającym numer REGON 301799438 i numer identyfikacji podatkowej NIP 7792396192 (Organizator).
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Afekt Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 57, posiadającym numer REGON 301799438 i numer identyfikacji podatkowej NIP 7792396192 (Organizator) oraz  TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Taneczna 18b, 02-829, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem KRS 0000027214,  NIP 524-030-23-41(„Fundator”). Fundator składa określone w niniejszym regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie.
4. Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej  fantasyliga.wp.pl (dalej: „Strona“).
5. Konkurs przeprowadzony będzie w dniach od 07 lipca 2017 r. do 22 grudnia 2017 r.
6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, jak również grą, w której wynik jest zależny od przypadku w żadnej z form przewidzianych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
8. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu, udostępnianie strony internetowej, na której przeprowadzany jest Konkurs, wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz realizację nagród na rzecz zwycięzców Konkursu.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora. W przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu będzie osoba niepełnoletnia, musi ona posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego) na udział w Konkursie, który odbierze nagrodę w jej imieniu. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić zgodę na każde żądanie Organizatora. Brak przedstawienia niniejszej zgody jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
2. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie są:
a) podanie wymaganych w formularzu rejestracyjnym następujących danych: imię, nazwisko, wybrany przez Użytkownika unikalny pseudonim, adres e-mail,
b) dokonując rejestracji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego Uczestnika w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem nagrody.
3. Uczestnik dokonując rejestracji w Konkursie może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych przez Wirtualna Polska w celu informowania w przyszłości o udostępnianiu w portalu WP.PL podobnych konkursów, dotyczących kolejnych rozgrywek Ekstraklasy lub innych rozgrywek sportowych. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

III. PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór takiego wirtualnego zespołu piłkarzy oraz zarządzanie nim na zasadach określonych poniżej, który zdobędzie najwięcej punktów w ramach rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy przez dwadzieścia jeden kolejek sezonu 2017/2018.
2. Konkurs dotyczy dwudziestu jeden kolejek rundy jesiennej sezonu 2017/18, począwszy od 1. kolejki do 21. kolejki.

IV. REJESTRACJA KLUBU

1. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w dowolnym momencie rozgrywek, o których mowa w paragrafie III.
2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym:
a) prawdziwe imię i nazwisko uczestnika oraz wybraną przez uczestnika nazwę Klubu zawierającą minimum 3 znaki a maksymalnie 25 znaków w nazwie (dalej zwany: „Klubem“). W rankingach dostępnych dla wszystkich uczestników Konkursu widoczne będą nazwa drużyny i pseudonim uczestnika Konkursu, podany podczas rejestracji;
b) podanie imion i nazwisk 15 (piętnastu) piłkarzy wybranych przez niego z listy transferowej stanowiących Klubu uczestnika;
c) podanie imion i nazwisk 11 (jedenastu) piłkarzy Drużyny zgłoszonej do danej kolejki sezonu, według zasad opisanych w paragrafie V Regulaminu – Zgłaszanie  Drużyny;
d) wskazanie na jednego z wybranych i zgłoszonych do danej kolejki piłkarzy jako kapitana Klubu/Drużyny i jego Zastępcy;
e) wskazanie jednej z dostępnych formacji, według której są ustawieni piłkarze z lit. c) powyżej.
3. W celu umożliwienia Uczestnikom zakładania Klubów, Organizator udostępnia na Stronie listę transferową - listę piłkarzy będących do dyspozycji uczestników, w której określa umowną wartość każdego piłkarza.
4. Liczba wybranych przez Uczestnika piłkarzy z jednego klubu ligowego Ekstraklasy nie może przekroczyć 3 (trzech).
5. W przypadku transferu piłkarza do innego klubu ligowego, który skutkuje zwiększeniem liczby zawodników w Klubie, uczestnik Konkursu zobowiązany jest dokonać korekty w składzie, tj. sprzedać jednego z piłkarzy z klubu ligowego, których w tym momencie w Klubie może być więcej niż trzech. Musi to zrobić do startu najbliższej kolejki. Jeśli tego nie zrobi, nie będzie punktował w najbliższej rundzie spotkań i kolejnych.
5.1. Organizator zastrzega sobie możliwość pozostawienia zawodnika w dotychczasowych barwach klubowych (przed transferem). W takim przypadku Uczestnik Konkursu powinien uaktualnić drużynę we własnym zakresie.
6. Łączna wartość wybranych przez Uczestnika piłkarzy nie może przekroczyć wirtualnego budżetu przyznanego uczestnikowi przez Organizatora, który wynosi 25 milionów złotych.
a) Uczestnik ma możliwość zwiększenia budżetu Klubu. Dodatkowe 2 miliony wirtualnych złotych jego Klub może uzyskać, jeśli zdobędzie w Konkursie co najmniej 20 punktów. Kolejne bonusy w wysokości 2 milionów wirtualnych złotych przyznawane są po zdobyciu co najmniej 70 pkt i 150 pkt.
b) Uczestnik ma możliwość pozyskania trzech sponsorów Klubu. Każdy sponsor oferuje 2 miliony wirtualnych złotych. To oznacza, że budżet Klubu może wynosić 31 miliony wirtualnych złotych.
c) W tym celu uczestnik zostanie poproszony o podanie kodu SMS do zwiększenia budżetu. Aby otrzymać kod SMS, trzeba wysłać pod numer 7255 SMS o treści WP.SPONSOR. Koszt SMS to 2,46 z VAT. Otrzymany kod należy wpisać w odpowiednie miejsce, które wskaże system po wybraniu sponsora.
7. Przy zgłaszaniu Klubu do Konkursu Uczestnik kupuje 2 (dwóch) bramkarzy, 5 (pięciu) obrońców, 5 (pięciu) pomocników i 3 (trzech) napastników. W Konkursie nie jest dopuszczalny inny układ piłkarzy w ramach Klubu. Organizator określa w liście transferowej, który piłkarz jest bramkarzem, który obrońcą, który pomocnikiem, który napastnikiem.
8. Uczestnik może w czasie kolejek ligowych Ekstraklasy, w terminach określonych przez niniejszy regulamin, dokonywać zmian w składzie wybranego przez niego Klubu poprzez sprzedaż lub kupno piłkarzy według ich wartości pochodzącej z aktualnej listy transferowej, przy zachowaniu budżetu określonego w paragrafie 4 ust. 6 Regulaminu, z zastrzeżeniem w paragrafie 4 ust. 7 Regulaminu, z zachowaniem limitu określonego w paragrafie 4 ust. 4 Regulaminu i reguły układu piłkarzy 2-5-5-3 w ramach Klubu. Uczestnik może również w każdym czasie sezonu dokonać zmiany kapitana Klubu/Drużyny i jego Zastępcy.
9. Organizator dokonuje zmian w liście transferowej w trakcie rozgrywek. Organizator zapewnia Uczestnikom korzystanie z aktualnej listy transferowej przy wybieraniu składu Klubu i Drużyny przed każdą kolejką rozgrywek. Zmiany w liście transferowej dotyczą wprowadzenia nowych piłkarzy i ewentualnych zmian klubowych.
10. W trakcie trwania Konkursu Organizator może dokonywać zmian cen piłkarzy. Cena zawodnika może wzrosnąć, jeśli Organizator uzna, że jego wartość jest za niska i odwrotnie - cena zawodnika może zmaleć, jeśli Organizator uzna, że jego cena jest za wysoka.
11. Uczestnik Konkursu może zgłosić do udziału w Konkursie 5 (pięć) Klubów, tzn. na jeden adres e-mail można założyć 5 Klubów. Przy czym pierwszy Klub zakłada za darmo.
a) Jeśli chce założyć kolejny Klub, musi do każdego uzyskać kod SMS. Aby otrzymać kod SMS, trzeba wysłać pod numer 7255 SMS o treści WP.KLUB. Koszt SMS to 2,46 zł z VAT. Otrzymany kod należy wpisać w odpowiednie miejsce, które wskaże system po wejściu w opcję „Dodaj Klub”.

V. ZGŁASZANIE DRUŻYNY

1. Konkurs dotyczy dwudziestu jeden kolejek rundy jesiennej sezonu 2017/17, począwszy od 1. kolejki do 21. kolejki.
2. Spośród 15 (piętnastu) piłkarzy kupionych do Klubu Uczestnicy Konkursu wybierają drużyny w składzie 11 (jedenastu) piłkarzy (dalej zwane: „Drużynami“) i zgłaszają Drużyny do udziału w danej kolejce.
3. Do czasu każdorazowo określonego przez Organizatora na Stronie jako zamknięcie danej kolejki uczestnik może dowolnie kształtować i zmieniać układ piłkarzy w Drużynie zgłoszonej do udziału w danej kolejce, jak również dokonywać transferów, to jest kupować i sprzedawać piłkarzy w ramach swojego Klubu czy zgłoszonej Drużyny, z zastrzeżeniem, że zgłoszona Drużyna musi grać jednym z możliwych ustawień: 1-3-4-3, 1-3-5-2, 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-4-5-1, gdzie pierwsza cyfra oznacza liczbę bramkarzy, druga liczbę obrońców, trzecia liczbę pomocników, czwarta liczbę napastników; przy zachowaniu budżetu określonego w paragrafie 4 ust. 6 Regulaminu, z zastrzeżeniem w paragrafie 4 ust. 7 Regulaminu, z zachowaniem limitu określonego w paragrafie 4 ust. 4 Regulaminu.
4. W przypadku nie dokonania przez Uczestnika żadnych zmian w składzie Drużyny w terminie przewidzianym na zgłaszanie Drużyn do danej kolejki, Organizator uznaje Drużynę zgłoszoną przez Uczestnika do udziału w danej kolejce w składzie zgłoszonym przez niego w kolejce poprzedniej, z zastrzeżeniem zawartym w paragrafie 4 ust. 5 Regulaminu, w przypadku transferu piłkarza do innego klubu ligowego.

VI. ZASADY PUNKTACJI I KLASYFIKACJI

1. Punkty są przyznawane za prawdziwe osiągnięcia wybranych przez uczestnika piłkarzy w trakcie rozgrywek ligowych. Liczba punktów uzyskanych przez uczestnika Konkursu odpowiada sumie punktów uzyskanych przez piłkarzy, których wybrał do swojej Drużyny czy Klubu.
2. Punkty otrzymują tylko ci zawodnicy, którzy występowali w meczu, przy czym, żeby otrzymać punkty za mecz bez straty gola [pkt. 5 d], punkty za grę ofensywną [pkt. 5 h], a także stracić punkty za puszczone bramki [pkt. 6 a]  liczba minut spędzonych na boisku musi wynosić co najmniej 60.
2.1. Punkty za mecz bez straty gola [pkt. 5 d], punkty za grę ofensywną [pkt. 5 h], a także punkty za puszczone bramki [pkt. 6 a] liczone są w momencie gdy dany piłkarz przebywa na boisku w momencie zdarzenia (zdobycia/straty bramki), tj. spełnia warunek konieczny w postaci co najmniej 60. minut gry oraz w trakcie jego pobytu na boisku zaistniało zdarzenie, które zgodnie z regulaminem pozwala na dodanie bądź odjęcie punktów.
2.2. W sytuacjach spornych dotyczących czasu jaki przebywał dany piłkarz na boisku decyduje Organizator.
3. W przypadku, gdy w Drużynie nie zagra z jakiś powodów piłkarz ze składu podstawowego, określonego w IV pkt. 2. może się zdarzyć, że punkty dla drużyny zdobędzie piłkarz rezerwowy (ale tylko i wyłącznie grający na tej samej pozycji), który wejdzie w miejsce nie grającego piłkarza ze składu podstawowego.
4. W przypadku, gdy piłkarzy rezerwowych jest kilku (np. gdy uczestnik Konkursu gra ustawieniem 1-3-4-3 i wypadł ze składu podstawowy obrońca) to pierwszeństwo w zastąpieniu piłkarza ze składu podstawowego będzie miał pierwszy rezerwowy obrońca. Pierwszy rezerwowy obrońca na diagramie to ten z lewej strony. Analogicznie przy innych ustawieniach i formacjach (pierwszy rezerwowy, to pierwszy z lewej na diagramie).
UWAGA! W przypadku formacji 1-4-3-3 w Klubie nie będzie żadnych rezerwowych napastników. Gdy w kolejce nie zagra jeden z napastników, liczba punktujących piłkarzy w drużynie będzie wynosić dziesięć.
5. Piłkarz otrzymuje punkty za:
a) Bramki. Każda kolejna bramka zdobyta przez danego zawodnika w jednym meczu warta jest tyle samo co poprzednia. Szczegółowe reguły wyglądają następująco: napastnicy: 4 punkty za każdą zdobytą bramkę, pomocnicy: 5 punktów za każdą zdobytą bramkę, obrońcy: 6 punktów za każdą zdobytą bramkę, bramkarze: 8 punktów za każdą zdobytą bramkę,
b) Asysty. Każda kolejna asysta uzyskana w jednym meczu warta jest tyle samo co poprzednia uzyskana przez danego zawodnika. Szczegółowe reguły wyglądają następująco: napastnicy i pomocnicy: 3 punkt za asystę, obrońcy: 4 punkty za asystę, bramkarze: 6 punktów za asystę,
Przyznajemy asysty:
- jeśli po podaniu zawodnik zdobędzie gola (strzelec może wykonać drybling),
Nie przyznajemy:
- za wywalczenie rzutu wolnego, po którym padnie bramka,
- za wywalczenie rzutu karnego,
UWAGA! To, czy dane zagranie jest asystą, decyduje organizator.
c) Asysty Plus. Każda kolejna Asysta Plus uzyskana w jednym meczu warta jest tyle samo co poprzednia uzyskana przez danego zawodnika. Szczegółowe reguły wyglądają następująco: napastnicy i pomocnicy: 1 punkt za Asystę Plus, obrońcy: 2 punkty za Asystę Plus, bramkarze: 3 punktów za Asystę Plus.
Przyznajemy Asysty Plus:
- przy bramce samobójczej (dla piłkarza, po którego strzale, dośrodkowaniu, podaniu, zawodnik drużyny przeciwnej, podczas interwencji, strzeli bramkę samobójczą),
- jeśli po strzale piłkę odbije bramkarz, a jeden z zawodników wykaże się refleksem i strzeli bramkę,
- jeśli po strzale piłka odbije się od słupka lub poprzeczki, a jeden z zawodników wykaże się refleksem i strzeli bramkę,
- jeśli zawodnik, który zdobędzie gola, pokona bramkarza na raty, tzn. jeśli po strzale bramkarz lub inny zawodnik odbije piłkę, a strzelec gola trafi do bramki po dobitce,
UWAGA! To, czy dane zagranie jest Asystą Plus, decyduje organizator.
d) Mecz bez straconej bramki - obrońcy i bramkarze po 3 pkt., pomocnicy 1 pkt.
e) Obrona rzutu karnego - 4 pkt. Punktów nie przyznaje się, jeżeli wykonawca rzutu karnego nie trafił w światło bramki.
- jeśli po strzale piłkę odbije bramkarz, ale wykonawca wykaże się refleksem i strzeli bramkę, to za niestrzelenie karnego otrzymuje minus 3 pkt., ale też dostanie tyle punktów, ile otrzymuje zawodnik za bramkę, grający na danej pozycji; bramkarz plus 4 pkt. za obronę karnego, ale traci punkty za straconą bramkę,
- jeśli po strzale z rzutu karnego piłkę odbije bramkarz, a jeden z zawodników wykaże się refleksem i strzeli bramkę, to egzekutor karnego otrzymuje minus 3 pkt., bramkarz plus 4 pkt. za obronę karnego, ale traci punkty za straconą bramkę, a piłkarz, który wykazał się refleksem tyle punktów, ile otrzymuje zawodnik za bramkę, grający na danej pozycji,
- jeśli po strzale z rzutu karnego piłka odbije się od słupka, a jeden z zawodników wykaże się refleksem i strzeli bramkę, to egzekutor karnego otrzymuje minus 3 pkt., a piłkarz, który wykazał się refleksem - tyle punktów, ile otrzymuje zawodnik za bramkę, grający na danej pozycji, a bramkarz traci punkty za bramkę;
f) Za udział w meczu: dla zawodników grających od początku spotkania po 2 pkt., dla rezerwowych, którzy weszli na boisko po 1 pkt., oraz dla obu wyżej wymienionych kategorii zawodników za udział w meczu zakończonym zwycięstwem ich drużyny - dodatkowo 1 pkt.
g) Za wywalczenie rzutu karnego - bramkarz , obrońca, pomocnicy i napastnicy - wszyscy 2 pkt. Wywalczenie rzutu karnego jest wtedy, kiedy zawodnik zostanie sfaulowany w polu karnym przez zawodnika drużyny przeciwnej.
h) Za grę ofensywną – pomocnicy i napastnicy – 1 pkt. Gra ofensywna jest wtedy, gdy drużyna ligowa strzeli w meczu co najmniej cztery bramki.
6. Zawodnik traci punkty za:
a) Stratę bramki - tylko bramkarze i obrońcy - po minus 1 pkt. za każdą straconą bramkę z wyłączeniem pierwszej.
b) Żółtą kartkę - minus 1 pkt.
c) Czerwoną kartkę - minus 3 pkt.
- gdy w meczu zawodnik dostanie dwie żółte kartki i w konsekwencji czerwoną, otrzymuje w konkursie - minus 2 pkt.
- gdy w meczu zawodnik dostanie żółtą kartkę, a potem od razu czerwoną, otrzymuje w konkursie - minus 4 pkt.
d) Za niewykorzystany rzut karny - minus 3 pkt.
e) Za bramkę samobójczą - minus 3 pkt.
- jeśli po strzale zawodnika piłka odbije się od słupka lub poprzeczki, a potem od bramkarza lub innego zawodnika drużyny przeciwnej i wpadnie do bramki, to taką sytuację traktujemy jako bramkę samobójczą - bramkarz lub zawodnik, którzy skierują piłkę do własnej bramki otrzymują minusowe punkty, natomiast piłkarz, po którego strzale piłka trafiła w słupek lub poprzeczkę, nie otrzymuje żadnych punktów.
f) Za spowodowanie rzutu karnego (ręka, faul) - minus 2 pkt.
7. Piłkarz wybrany przez uczestnika jako kapitan zgłoszonej do danej kolejki Drużyny zdobywa, jak również traci punkty w wymiarze podwójnym w stosunku do punktacji przedstawionej w pkt. 5 i 6 powyżej.
a) w przypadku, gdy w kolejce ligowej nie zagra Kapitan Drużyny, punkty w wymiarze podwójnym otrzymuje jego Zastępca.
b) w przypadku, gdy w kolejce ligowej nie zagra Kapitan Drużyny i jego Zastępca, nikt w Drużynie nie otrzyma podwójnej liczby punktów.
8. Po każdej kolejce uczestnik Konkursu może w swojej drużynie sprzedawać i kupować piłkarzy. Dwa pierwsze transfery są za darmo, tzn. z konta punktowego najbliższej kolejki nie zostanie odjęta prowizja. Sprzedając jednak kolejnego piłkarza (trzeciego, czwartego itd.),  gracz zapłaci prowizję za transfer - ta prowizja to minus 4 punkty.
Zasada ta nie obowiązuje przed pierwszą kolejką, przed którą uczestnik przystępuje do Konkursu.
9. Punkty przyznawane są na podstawie statystyk piłkarskich opracowywanych przez Organizatora, publikowanych pod adresem fantasyliga.wp.pl. Dla potrzeb Konkursu punktacja umieszczona na stronie fantasyliga.wp.pl jest ostateczna. To organizator decyduje o punktacji, także w przypadku, gdy Komisja Ligi zdecyduje się komuś anulować kartkę.
10. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, którego Klub zdobędzie największą łączną liczbę punktów w rozgrywkach, o których mowa w paragrafie III.
11. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników zdobyło tę samą liczbę punktów, wtedy o kolejności we wszystkich klasyfikacjach konkursowych decyduje największa liczba punktów w kolejce ze wszystkich rozegranych rund. W przypadku, gdy i tu liczba punktów jest jednakowa, to o kolejności w rankingu decyduje Reguła Pierwszeństwa, czyli kolejność zgłoszenia Klubu (im wcześniej, tym wyższa pozycja). Zgłoszenie Klubu następuje po przyjęciu przez system prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego (zaakceptowaniu regulaminu, nazwy drużyny, imienia i nazwiska, pseudonimu, wyboru ligi klubowej).
12. Organizator opublikuje na stronie fantasyliga.wp.pl listę zwycięzców Konkursu w czasie 5 dni od jego zakończenia.

VII. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie w klasyfikacji Generalnej są:
a) dla zwycięzcy Konkursu, to jest Uczestnika, którego Klub zdobył największą łączną liczbę punktów w rozgrywkach: 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz voucher Totolotek o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz piłka Ekstraklasy
b) za zajęcie 2-go miejsca: 200 zł ( słownie: dwieście złotych) oraz voucher Totolotek o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz piłka Ekstraklasy
c) za zajęcie 3-go miejsca: 200 zł ( słownie: dwieście złotych) oraz voucher Totolotek o wartości 200 zł ( słownie: dwieście złotych)  oraz piłka Ekstraklasy
d) za zajęcie 4-go miejsca: 100 zł ( słownie: sto złotych) oraz voucher Totolotek o wartości 200 zł ( słownie: dwieście złotych)  oraz piłka Ekstraklasy
f) za zajęcie 5-go miejsca: 100 zł ( słownie: sto złotych) oraz voucher Totolotek o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) oraz piłka Ekstraklasy
2. Nagrodami w Konkursie w klasyfikacji Generalnej są:
a) dla zwycięzcy Konkursu, to jest Uczestnika, którego Kluby łącznie zdobyły największą łączną liczbę punktów w rozgrywkach: Playstation 4 1TB oraz voucher Totolotek o wartości 500 zł ( słownie: pięćset złotych) oraz koszulkę wybranego klubu Ekstraklasy
b) za zajęcie 2-go miejsca: 200 zł ( słownie: dwieście złotych) oraz voucher Totolotek o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz koszulkę wybranego klubu Ekstraklasy
c) za zajęcie 3-go miejsca: 200 zł ( słownie: dwieście złotych) oraz voucher Totolotek o wartości 300 zł ( słownie: trzysta złotych) oraz koszulkę wybranego klubu Ekstraklasy
d) za zajęcie 4-go miejsca: 100 zł ( słownie: sto złotych) oraz voucher Totolotek o wartości 300 zł ( słownie: trzysta złotych)  oraz koszulkę wybranego klubu Ekstraklasy
f) za zajęcie 5-go miejsca: 100 zł ( słownie: sto złotych) oraz voucher Totolotek o wartości 200 zł ( słownie: dwieście złotych)  oraz koszulkę wybranego klubu Ekstraklasy
3. Nagrodami za zwycięstwo w kolejkach (od 1. kolejki do 21. kolejki):
a) za zajęcie 1-go miejsca: 50 zł (pięćdziesiąt złotych) oraz voucher Totolotek o wartości 100 zł ( słownie: sto złotych)  oraz piłka Ekstraklasy,
4. Nagrodami za zwycięstwo w klasyfikacjach lipca, sierpnia, września, października, listopada, grudnia:
a) za zajęcie 1-go miejsca: 50 zł (pięćdziesiąt złotych) oraz voucher Totolotek o wartości 100 zł ( słownie: sto złotych)  oraz koszulkę wybranego klubu Ekstraklasy,
5. Nagrodami za zwycięstwo w klasyfikacji Lig Prywatnych:
a) za zajęcie 1-go miejsca: koszulkę wybranego klubu Ekstraklasy oraz piłka Ekstraklasy.
6. Uczestnik Konkursu nie ma możliwości wymiany Nagrody niepieniężnej na ekwiwalent pieniężny ani na zamianę danej Nagrody na inną nagrodę.
7. Wygrane Nagrody uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 361, dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). Organizator informuje, że obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10 % wartości Nagrody powstaje w przypadku gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 760 zł.  Kwotę potrąconego podatku od nagrody Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego w wykonaniu obowiązku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , a pozostałą kwotę przekaże zwycięzcy.
8. Obowiązek obliczenia, poboru oraz wpłaty podatku na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego spoczywa na Organizatorze.
9. W czasie trwania Konkursu mogą pojawić się konkursy terminowe wraz z nagrodami, a wzięcie udziału w tych konkursach może mieć charakter odpłatny. O czasie trwania konkursów sezonowych decyduje organizator, a stosowną informację odnośnie jego trwania i zasad zobowiązuje się przekazać wszystkim Uczestnikom w formie mailowej bądź komunikatu widocznego na stronie Konkursu.
Wszystkie sezonowe nagrody będą umieszczane dodatkowo w zakładce nagrody pod adresem: http://www.fantasyliga.wp.pl/awards oraz na Facebook’u pod adresem: https://www.facebook.com/Fantasy-Liga-219877461391401/
10. Zwycięzca może odebrać nagrodę w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ogłoszenia wyników. Organizator informuję zwycięzcę drogą:
a) oficjalnego komunikatu na Facebook’u pod adresem: https://www.facebook.com/Fantasy-Liga-219877461391401/
b) e-mail’ową na adres podany podczas rejestracji
11. W przypadku braku kontaktu oraz podania danych niezbędnych do przekazania nagrody w przeciągu czasu podanego w par.7 pkt. 10 nagroda przepada.

 


VIII. KOMISJA KONKURSOWA

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową.
W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności:
a. zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów nagród w Konkursie oraz przyznanie nagród zgodnie z Regulaminem,
b. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych Uczestników,
c. podpisanie protokołu zawierającego opis czynności dotyczących przyznania nagród w ramach Konkursu,
d. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
e. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.

IX. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Organizator jest zobowiązany do weryfikacji danych osobowych zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród zwycięzcom Konkursu.
2. Organizator weryfikuje wyniki Konkursu i publikuje na Stronie listę Zwycięzców Konkursu obejmującą następujące dane: imię, nazwisko Uczestnika i nazwa Drużyny Uczestnika w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, w przypadku wygrania nagrody w Konkursie, na publikację swojego imienia i nazwiska na Stronie wraz z informacją o nagrodzie.
3. Dla uniknięcia wątpliwości w klasyfikacjach miesiąca uwzględniane są punkty zdobyte przez Klub Uczestnika Konkursu w kolejkach rozpoczynających się w danym miesiącu.
4. Po weryfikacji wyników zgodnie z paragrafem 9 ust. 1 i 2 powyżej, w ciągu 7 dni roboczych od opublikowania Zwycięzców Konkursu, Organizator prześle Zwycięzcom Konkursu wiadomość pocztą e-mail, w której zostaną poproszeni  o przesłanie swoich danych, tj: imię i nazwisko, adres do wysyłki nagrody rzeczowej lub ew. numer rachunku bankowego w przypadku wygrania nagrody pieniężnej, oraz numer telefonu celem ułatwienia kontaktu. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail wysłać wskazane powyżej dane Organizatorowi na adres e-mail Organizatora, z którego przesłana została wiadomość informująca o zwycięstwie.
5. Szczegóły dotyczące przekazania nagród Zwycięzcom, w tym sposób, miejsce i termin wydania, zostaną uzgodnione ze Zwycięzcą, przy czym przekazanie nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Zwycięzcy o wygranej Uczestnika w Konkursie. Nieodebranie przesyłki lub niestawienie się przez Zwycięzcę celem odbioru nagrody w danym dniu we wskazanym przez Organizatora i uzgodnionym ze Zwycięzcą miejscu i czasie, oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody. Nagrody niewydane z uwagi na wskazane w niniejszym ustępie okoliczności pozostają w dyspozycji Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika Konkursu, w szczególności za zmianę danych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika Konkursu, któremu przyznano Nagrodę. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez np. wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Organizatora.
7. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika Konkursu danych wskazanych w ust. 4 powyżej w wymaganym terminie– Uczestnik traci prawo do nagrody.  
8. Zwycięzca nie jest uprawniony do przenoszenia praw do Nagrody na osoby trzecie.

X. REKLAMACJE

1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.
2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Organizatora: Afekt sp. z o.o., ul. Słowackiego 57, 60-521 Poznań, z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź; w formie elektronicznej na adres e-mail: fantasyliga@wp.pl lub ustnie do protokołu spisanego w siedzibie Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.
4. Reklamację można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż do 14 dni roboczych po opublikowaniu listy zwycięzców. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację, data złożenia reklamacji w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Organizatora lub data zarejestrowania wpływu na serwer Organizatora wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.
5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, w formie pisemnej listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu niezwłocznie po jej rozpatrzeniu oraz dodatkowo drogą elektroniczną.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem powszechnym.

XI. KONTAKT

Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie pisemnej: Afekt sp. z o.o., ul. Słowackiego 57, 60-521 Poznań; w formie elektronicznej: fantasyliga@wp.pl.

XII. PŁATNOŚCI ONLINE

1. Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
2. W Konkursie udostępnia się graczom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci.pl za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl.
3. Gracz, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Konkursie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu Platnosci.pl.

XIII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu  jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki nagród w przypadku wygrania nagrody rzeczowej, numer telefonu kontaktowego przy wydaniu nagród. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród i jego rozliczenia, w celu komunikacji z Uczestnikami. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania, jak i wystąpienia z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania.
3. Zmiany danych osobowych Uczestnika Konkursu Organizator dokonuje na wniosek Uczestnika Konkursu, zgłoszony na adres określony w paragrafie 11 Regulaminu lub na adres e-mail wskazany przez Organizatora. W przypadku dokonywania zgłoszenia listownie, Uczestnik Konkursu, zobowiązany jest podać adres zwrotny.
4. Usunięcia danych osobowych Uczestnika Organizator dokonuje na wniosek Uczestnika Konkursu zgłoszony na adres określony w paragrafie 11 Regulaminu lub na adres e-mail wskazany przez Organizatora. W przypadku dokonywania zgłoszenia listownie, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać adres zwrotny. Żądanie usunięcia danych osobowych przed wydaniem nagrody jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
5. We wniosku Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać dokładną treść danych, które mają być usunięte. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o usunięciu danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez Uczestnika Konkursu.
6. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do upływu okresu wskazanego w Regulaminie na zgłoszenie reklamacji oraz ich rozpatrzenia przez Organizatora.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku przełożenia, powtórzenia, unieważnienia meczu oraz w innych sytuacjach nie uwzględnionych w tym regulaminie decyzję o tym, jak przyznawane są punkty i których klasyfikacji dotyczą, podejmuje Organizator.
a) uczestnik Konkursu zobowiązany jest przestrzegać zasad związanych z rejestracją adresu email, rejestracją Klubu, zakładaniem Drużyny. W przypadku niedozwolonych operacji, które mogą skutkować przekroczeniem budżetu lub limitu piłkarzy z jednego klubu ligowego, uczestnik Konkursu zobowiązany jest sprzedać piłkarza i kupić innego. Jeśli tego nie zrobi, do punktacji kolejki jego operacje w składzie nie zostaną uwzględnione, a punktować będzie skład z kolejki poprzedniej. Z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 5. III, czyli w przypadku transferu piłkarza do innego klubu ligowego.
b) może się zdarzyć, że z powodu złych warunków atmosferycznych nie odbędą się ostatnie ligowe kolejki (listopad, grudzień). Wówczas edycja konkursu zostanie skrócona i obowiązywać będą kolejki, które faktycznie zostały rozegrane.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia nie będące częścią standardowego działania Konkursu, które powodują lub mogą powodować zakłócenie działania Konkursu, niezależne od Organizatora.
3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji przesyłką pocztową lub kurierską na adres Organizatora, jak również poprzez przekazanie Organizatorowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres: fantasylia@wp.pl. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.
4. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku m.in. konieczności uwzględnienia zmian przepisów prawa, celem doprecyzowania postanowień budzących wątpliwości Uczestników lub lepszej ich ochrony, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie i zmiany podstawowych zasad Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie oraz zostanie przesłana e-mailem  wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed dniem dokonania zmiany Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do informowania uczestników Konkursu o możliwościach wzięcia udziału w organizowanych przez niego dodatkowych konkursach związanych z Konkursem lub innych ważnych informacji dotyczących Konkursu. Szczegółowe zasady konkursów oraz nagrody będą ogłaszane każdorazowo na stronie Organizatora pod adresem fantasyliga.wp.pl
6. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z wyprzedzeniem co najmniej 8 - dniowym, umożliwiającym im zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku nie zaakceptowania przez Uczestnika zmienionych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.  
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 07.07.2017 roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
9. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Uczestników będących Konsumentami wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.